Procedurile de insolvenţă sunt realizate de societatea profesională CONTEXPERT SPRL care aplică următoarea strategie pentru maximizarea rezultatelor lichidării.

Avand in vedere situatia speciala a debitoarei vom urmari:

 • Realizarea cu celeritate a procedurii prin respectarea termenelor legale, realizarea rapoartelor, valorificarea activului debitoarei pentru indestularea creditorilor si limitarea cheltuielilor procedurale.

Strategia de reorganizare/lichidare reprezinta modalitatea practica si mijloacele de realizare scopului procedurii, instituite de Legea nr.85/2006 – Legea insolventei”, respectiv satisfacerea creditorilor in procedura concursuala intr-o proportie cat mai mare, intr-un orizont de timp cat mai redus şi cu cheltuieli minime.

Practicianul în insolvenţă, în calitate de manager de criză, fiind unul din organul care aplică procedura insolvenţei, realizează un serviciu de interes public.

Insolvenţa reprezintă unul din mecanismele importante ale economiei de piaţă, pentru realocarea resurselor şi creşterea rentabilităţii economice. Astfel activele/bunurile sunt reintroduse în circuitul economic.

Practicianul în insolvenţă este managerul procedurii colective de realizare a creanţelor creditorilor

Pentru administrarea judiciara/ lichidarea se va avea in vedere specificul activitatilor debitoarei, contractele in derulare si perspectiva economica. Astfel se vor selecta activele in functiune fata de cele in conservare si se va urmari in mod special capacitarea acestora de a genera lichiditati pentru acoperirea cheltuielilor curente şi pentru acoperirea pasivului in cadrul procedurii judiciare.

Se va stabili echipa de lucru: practicieni, evaluatori, contabili, experti pentru urmarirea si realizarea la timp a indatoririlor legale si procedurale.

Avantaje competitive ale ofertantului:

 • Experienta in realizarea mai multor lichidari de societati comerciale mari cu capital majoritar de stat;
 • Experienta si expertiza acumulata pe parcursul celor 16 ani de activitate in domeniul economic, de afaceri, al consultantei
 • Acces pe piata nationala si internationala prin contractele si legaturile de colaborare cu firme de consultanta, firme de investitii, consultanti de plasament, etc.

Din punct de vedere strategic, procedura va fi tratata ca o schimbare organizationala fortata si va urmari antrenarea tuturor fortelor favorabile schimbarii si convingerea celor care se impotrivesc, avand in vedere ca schimbarea este impusa de cadrul legal si necesitatea acoperirii datoriilor.

Aceasta schimbare este de tip nedefinit, dar delimitata, intrucat nu cunoastem cu certitudine rezultatele, ci numai procedurile.

Strategia de lichidare

Managementul general va urmari realizarea intocmai a procedurilor de lichidare prevăzute de Legea 85/2006 si cele aprobate de creditori.

Lichidarea bunurilor se realitează de lichidator şi va începe, de obicei, după finalizarea invetarierii patrimoniului şi evaluarea bunurilor la valoarea de piaţă, realizată de societatea profesională de evaluari membru corporativ ANEVAR – SC Cont – Expert SA Bacău, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, ediţia a-VIII-a. Pentru principalele active (imobile, instalaţii, echipamente, maşini complexe, autovehicule) se va întocmi o fişă tehnică, iar bunurile vor fi evaluate, în limita posibilităţilor, şi individual. Evaluarea bunurilor ca ansambluri funcţionale (ca afacere) se va realiza prin metodele specifice de evaluare, pentru continuarea activităţii de către un investitor. În cazul bunurilor pentru care există sarcini, se vor menţiona acestea, se va raporta şi valoarea de lichidare a acestora pentru o corectă înscriere în tabelul creditorilor a părţii garantate şi negarantate din creanţe.

Vânzările de bunuri perisabile sau bunurile care au pierdere din valoare, vor fi făcute cu celeritate, cu aprobarea comitetului creditorilor şi/sau a judecătorului sindic, după caz.

Modalitatea de vânzare, în bloc sau individual, prin negociere sau licitaţie, vânzare directă sau publică, respectiv Caietul de sarcini – în cazul activelor complexe şi Regulamentul de valorificare al bunurilor, vor fi supuse aprobării Comitetului creditorilor/ Adunării creditorilor, când se vor aproba valorile minime şi de pornire pentru valorificare.

Principala sarcină a lichidatorului, în această etapă, este maximizarea averii debitorului, princreşterea încasărilor şi diminuarea cheltuielilor.

Astfel, etapele valorificării patrimoniului, sunt:

 • inventarierea, evaluarea şi întocmirea documentaţiilor de prezentare şi valorificare
 • alegerea metodelor de vânzare, regulament, caiet de sarcini
 • expunerea pe piaţă a bunurilor
 • organizarea procedurilor de valorificare: negociere, licitaţie, vânzare directă
 • adjudecarea şi întocmirea contractelor de vânzare
 • încasarea preţului

În cazuri deosebite, cu aprobarea creditorilor, pentru cleritatea procedurii, se vor organiza şi valorificarea drepturilor litigioase.

Astfel, conform prevederilor, art.117 şi 118, modalităţile de vânzare sunt:

i) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat, cu precizarea condiţiilor minime ale contractului, cum ar fi preţul şi modalitatea de plată,

ii) vânzarea prin negociere directă, fără cumpărător identificat, cu precizarea preţului minim propus,

iii) vânzarea la licitaţie.

După aprobarea adunării creditorilor şi dispoziţia judecătorului sindic se vor efectua operaţiunile de lichidare.

Strategia de marketing va urmari expunerea bunurilor pe piaţa specifică prin promovarea bunurilor/activelor societatii in lichidare in scopul maximizarii pretului obtinut din vanzarea bunurilor, astfel:

 • publicitate prin presa, internet, reviste de specialitate, în funcţie de valoarea bunurilor, pentru limitarea costurilor;
 • publicitate prin mijloace electronice, internet, prezentare pe pagini web, site-uri de publicitate pentru vânzări forţate, executări, www.unpir.ro
 • contacte directe, scrisori si oferte catre asociatii profesionale ale investitorilor, consultanţi, intermediari
 • publicitate prin afişare la locul de depozitare al bunurilor, la sediul lichidatorului, la sediul tribunalului, pentru licitatii organizate;

După încasarea preţului în contul avere şi protecţia la inflaţie, prin realizarea depozitelor bancare, se va realiza distribuţia rezultatului către creditori, conform ordinii legale de priorităţi.

Din punct de vedere organizatoric se vor realiza ETAPELE LICHIDARII

Planul sau programul de lichidare cuprinde activitatile lichidatorului pentru finalizarea cu succes a lichidării.

Administrarea judiciara/ Lichidarea societatii va urma :

GRAFIC DE LUCRU

1. Intrarea in functiune prin inregistrarea la ORC, anunt in presa si la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, notificarea debitoarei si administratorilor, preluarea documentelor/ refacerea acestora in cazurile necesare si posibile;

2. conducerea activitatii sau supravegherea debitoarei

3. notificarea creditorilor, verificarea creantelor, obiectiuni

4. inventarierea patrimoniului si luarea de masuri pentru conservarea acestuia;

5. întocmirea bilanţului de deschidere a lichidării şi preluarea patrimoniului;

6. raport prinind debitorul – analiza activitate – procedura simplificata, reorganizare sau faliment, înstrăinări bunuri, acte frauduloase

7. analizarea contractelor comerciale în curs de derulare, mentinere sau denuntare;

8. Intocmirea tabelelor creditorilor, pentru colaborarea cu adunarea creditorilor si comitetul creditorilor, in vederea parcurgerii cu celeritate a procedurii

9. elaborarea planului de oprire totala a activităţii, in cazul falimentului, si determinarea surselor de lichiditati pentru acoperirea costurilor;

10. Intocmirea rapoartelor in termen legal

11. întocmirea raportului privind cauzele insolventei si menţionarea persoanelor cărora le este imputabila situatia debitoarei

12. întocmirea listei debitorilor societăţii şi urmarirea incasarii acestora;

13. Evaluarea patrimoniului societatii debitoare întocmirea fişelor pentru fiecare active/bun, eventuale dezmembrari ale activelor pe baze operationale; realizarea propunerilor de valorificare;

14. aprobarea strategiei de valorificare a bunurilor si creantelor

15. analiza litigiilor în curs şi aprecierea perspectivelor de soluţionare a acestora

16. desfăşurarea activităţii de marketing

17. organizarea de licitaţii si negocieri pentru valorificarea bunurilor debitoarei;

18. vanzari, contracte, încasarea sumelor din vânzarea de bunuri ;

19. plan de distributie partiala si final către creditori;

20. depunere Raport Final si Bilantul lichidarii, radierea debitoarei.

Se va asigura respectarea prevederilor legale si a normelor profesionale privitoare la lichidare, pe tot parcursul lichidarii.

Durata totala estimata pentru indeplinirea tuturor activitatilor prevazute este de cca. 6 luni (pentru care s-a realizat si graficul de activitati in timp).

NOTA: In functie de derularea procedurii, evolutia pietei si a dosarelor de litigii durata de lichidare se poate prelungi in cadrul termenului prevazut de reglementarile legale.