Notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei

Nr. 1450 din 06.10.2017

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 3969/110/2016* al Tribunalului Bacău, Judecător sindic: Gabriel Grancea;

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţ Bacău; Număr de telefon 0234/514419; Programul arhivei/registraturii instanţei 10– 13.

3.1.Debitor: SC NYATT  SRL, cu sediul în com. Buhoci, str. Principală, nr. 134, jud. Bacău, J04/536/2004, CUI: 16260368; Tel. 0742072859, E-mail -;

  1. Administrator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având cod de identificare fiscală RO 20569559, sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269, judeţ Bacău, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2A0012, Tel/Fax 0234/542222, E-mail contexpert.bacau@gmail.com; Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Cobzaru N. Radu;
  2. Subscrisa Contexpert SPRL Bacău, în calitate de administrator judiciar al debitorului: SC NYATT SRL, conform Sentinței civile nr. 476/2017 din data de 28.09.2017, pronunţată în Dosarul nr. 3969/110/2016*, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, în temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014,

Notifică:

  1. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC NYATT SRL., conform Sentinței civile nr. 476/2017 din data de 28.09.2017, pronunţată în Dosarul nr. 3969/110/2016*, aflat pe rolul Tribunalului Bacău.

7.1.Debitorul SC NYATT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului SC NYATT SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termene:

Termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 02.11.2017;

-În temeiul art. 114  alin (1)din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:

– termen de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe: 16.11.2017;

– termen de de întocmire şi publicare în BPI  a tabelului definitiv al creanţelor: 30.11.2017.

Termen pentru continuarea procedurii : 18.01.2018;

8.Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului  judiciar din str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, jud. Bacău cel mai târziu la data de 22.11.2017.

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu  respectarea dispoziţiilor art. 102 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

‚ Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

ƒ Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei,  în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

„ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

 

 

 

Contexpert SPRL Bacău