Imobile Ghelinta, jud.Covasna: magazin, birouri, depozite + teren 2813mp

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048__________________________

SC MOZAIK BUILDING SRL Bucureşti societate în faliment, in bankruptcy, en faillite,

J40/7443/2013, CUI: 22227595, Dosar nr. 13583/3/2014 al Tribunalului Bucureşti

Nr.53  din  18.01.2021

Dosar  nr. 13583/3/2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILE

SC Mozaik Building SRL – societate în faliment – Dosar nr. 13583/3/2014 al Tribunalului București, prin lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău, în temeiul dispoziţiilor art. 116, alin.1 şi 2, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a procesului  verbal al adunării creditorilor nr.117 din 06.02.2019, continuă în data de 02.02.2021, ora 10, la sediul lichidatorului din Bacău, str.Ioniţă Sandu Sturza, nr.102, vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor proprietatea debitorului, situate în loc.Ghelința, jud. Covasna, str.Hilib, nr.80.

 Proprietate imobiliară întabulată este formată din:

  1. Teren intravilan (categorie curţi-construcţii) în suprafaţă de 1.624 mp, înscris în cartea funciară cu nr. 24631 a com Ghelinţa, jud.Covasna, nr. cadastral 24631 și construcție – uscător de cereale cu nr. cadastral 24631-C1, cu suprafața construită la sol de 1.050 mp, conform extrasului de carte funciară nr.10490/29.05.2018;
  2. Teren (categorie arătură) în suprafaţă de 1.189 mp, înscris în cartea funciară cu nr. 23521 a UAT Ghelinţa, jud.Covasna, nr.topografic 3009/2, 3007/2, 3005/2, 3002/2, 3001/2, 2998/2, conform extrasului de carte funciară nr.10490/29.05.2018.

       Proprietatea imobiliară a fost reconstruită și amenajată în perioada 2010-2013, fără a se întocmi și obține autorizațiile de construire, avizele necesare și procesele verbale de recepție, în prezent nefiind întabulate noile construcții.

La data evaluării și valorificării, imobilele se prezintă astfel:

Nr. crt. Specificație Suprafațe aproximative (mp) Descriere
1 Teren intravilan 1.624 mp Formează o singură incintă de categoria curți construcții, împrejmuit cu gard la limita proprietății, pe care se află edificate construcțiile;
2 Sediu firmă etaj + magazin parter Sd=210mp Construcție nouă P+M, parter deschis pt birouri/magazin, iar la mansardă amenajat birouri (poate fi utilizat și ca locuință);
3 Depozit nr.1   Construcție nouă înaltă, în continuarea sediului firmei, cu poartă de acces pt. depozit, amenajat ca depozit – magazin materiale construcții/agricole;
4 Depozit nr.2 (fost uscător) Sd=1.438mp Reconstruit cu structură de lemn, acoperiș tablă+azbociment, 1/3 pardoseli beton, alipită de sediu firmă și depozit, cu acces prin curte și prin depozitul nr.1 la stradă;
5 Împrejmuire   Reconstruită din zidărie bolțari, pe limita proprietății, exclusiv zona construită cu sediu firmă și depozit nr.2 care au pereții la limita proprietății.

Lichidatorul judiciar  nu a identificat autorizații de construire și procese verbale de recepție pentru construcțiile inventariate și evaluate, nu s-a realizat actualizarea documentației cadastrale pentru imobile, construcțiile actuale edificate nefiind întabulate. Construcțiile nu dețin cetificat energetic.

 Bunurile imobile se vând în bloc, ca ansamblu funcțional, la prețul de 343.000 lei, exclusiv TVA. 

Prețul a fost redus cu 30% față de prețul inițial de pornire de 490.000 lei, exclusiv TVA.

Persoanele fizice sau juridice interesate, pentru a participa la licitaţie, vor depune  garanţie de participare de 10% din preţ în contul avere nr. RO28 BREL 0002 0024 9463 0100 deschis la Libra Internet Bank. În caz de neadjudecare garanţia va fi returnată.

Toate informaţile privind vizionarea bunurilor, organizarea licitaţiilor şi vânzarea, pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, tel. 0752.595636, www.contexpertbacau.ro, email: contexpert.bacau@gmail.com şi sunt cuprinse în regulamentul de licitaţie. Pentru participare, ofertanții trebuie să achite taxa de participare la licitație în valoare de 500 lei (nereturnabila) și  regulamentul de licitație în sumă de 300 lei. Descrieri detaliate ale construcțiilor sunt prezentate în raportul de evaluare.

Cumpărătorilor le revin eventualele obligaţii de mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Toate cheltuielile ocazionate cu vânzarea, taxe, autorizații, avize, întabulări, certificat energetic, documentații cadastrale, autentificări, etc., cad în sarcina cumpăratorilor/adjudecatarilor imobilelor, dacă nu au fost obținute de către lichidatorul judiciar până la vânzare/adjudecare.

Vânzarea se face pe riscul cumpărătorului, în baza prevederilor legii nr.85/2006 şi a prezentului regulament de vânzare.

Bunurile se vând libere de sarcini în cond art. 53 din Legea 85/2006. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile ce sunt scoase la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

Licitațiile se vor organiza lunar la sediul lichidatorului judiciar, iar în cazul neadjudecării, următoarele ședințe de licitație sunt programate la ora 10,00, în zilele de: 02.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 08.06.2021. Ulterior licitațiile vor continua lunar, din patru în patru săptămâni, în zilele de marți, ora 10, până la vânzarea integrală.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

S.C. MOZAIK BUILDING SRL Bucureşti

Prin lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator Radu N. Cobzaru