Dosar nr. 71/11

SE VINDE LA EXECUTARE !

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 71/11

Astăzi, anul 2017, luna martie, ziua 03

Noi, Grigore Nicolae, executor judecătoresc în cadrul Biroului Executorului Judecătoresc ,,Grigore Nicolae”, cu sediul în Bacau, B-dul Ionita Sandu Sturza, nr. 22, jud. Bacau,

Având în vedere că debitorii STERIAN MARIN si STERIAN MARIA, ambii cu domiciliul in Bacau, str. 9 Mai, nr. 62, sc. F, et. 3, ap. 8, jud. Bacau, fiind obligati, in solidar, la plata sumei de 36.989,37 lei, reprezentand cv pasiv neacoperit, plus suma de 3902,00 lei, reprezentand cv onorariu si alte cheltuieli de executare, in baza Titlurilor executorii: Sentinta Civila nr. 72/20.01.2011, pronuntata de Tribunalul Bacau – Sectia Comerciala si Contencios Administrativ in dosar nr. 8585/110/2010, Proces-Verbal din data de 09.05.2011, completat cu Proces-Verbal din data de 06.05.2016 si din data de 05.07.2016, incheiate de B.E.J. Grigore Nicolae, către creditorul SC RIARIN SRL, prin lichidator judiciar CONTEXPERT SPRL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 102, jud. Bacau, nu au achitat suma datorata,

Potrivit dispozitiilor art. 504 C. proc. civ., se publică spre cunoştinţă generală că în ziua de 04, luna APRILIE, anul 2017, ora 10.00, va avea loc la sediul B.E.J. „Grigore Nicolae” din Bacau, B-dul Ionita Sandu Sturza, nr. 22, judetul Bacau, vanzarea la licitaţie publică a bunului imobil, proprietatea debitorului STERIAN MARIN, situat in intravilanul comunei Traian, judetul Bacau, inscris in CF nr. 60698 a com. Traian (Nr. CF vechi 1547), constand in: grajd cu suprafata construita de 771 mp, cu nr. cadastral 1914-C1, grajd cu suprafata construita de 856 mp, cu nr. cadastral 1914-C2 si teren aferent in suprafata de 3759 mp, cu nr. cadastral 1914.

Valoarea imobilului este de 446.040,00 lei, echivalentul a 101.235,00 EUR (la curs valutar BNR din data 09.10.2014 de 4,4061 lei/EUR), valoare ce nu include TVA, din care: teren in valoare de 141.600,00 lei, echivalentul a 32.140,00 EUR, grajd cu nr. cadastral 1914-C1 in valoare de 144.270,00 lei echivalentul a 32.743,00 EUR, si grajd cu nr. cadastral 1914-C2 in valoare de 160.170,00 lei echivalentul a 36.352,00 EUR, pret stabilit conform raport de evaluare imobiliara intocmit de catre evaluator autorizat Cobzaru Nelu si comunicat debitorilor, conform art. 500 alin. 2 C. Proc. Civ.

Pretul de incepere a licitatiei este de 75.926,00 EUR (24105 EUR – teren, 24557 EUR- C1,27264 EUR-C2), redus cu 25% din pretul stabilit in raportul de evaluare, echivalentul a 342.776,00 lei (la curs valutar BNR din data 15.11.2016 de 4.5146 lei/EUR), valoare ce nu include TVA.

Menţionăm că bunul imobil este grevat de urmatoarele sarcini cunoscute pana la aceasta data: drept de ipoteca in favoarea creditorului BANCA AGRICOLA SA Sucursala Bacau, notat sub nr. 8172/11.05.1994 si nr. 2410/11.06.1996, Somatie nr. 71/12.10.2011, emisa de B.E.J. Grigore Nicolae, la cererea creditorului CONTEXPERT SPRL BACAU, notata sub nr. 40642/13.10.2011, Somatie nr. 200/08.04.2013, emisa de B.E.J. Chiticeanu Elena, la cererea creditorului BANCA ROMANEASCA S.A. MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE, notata sub nr. 14526/09.04.2013.

Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil scos la vanzare prin licitaţie publică, să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vanzare.

Invităm pe toţi cei care vor să cumpere bunul imobil să prezinte ofertele de cumpărare la sediul nostru menţionat mai sus şi să depună dovada prin care a consemnat cauţiunea reprezentand 10% din preţul evaluat al bunului imobil la dispoziţia B.E.J. Grigore Nicolae, CUI RO 19547301, in contul nr. RO81 BREL 0002 0007 7128 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK – Sucursala Bacau şi să se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat în acest scop.

Drept pentru care am întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 (sapte) exemplare, care se vor afişa la locul licitaţiei, la sediul B.E.J.„Grigore Nicolae”, la sediul Primăriei Traian, la sediul Judecătoriei Bacău si cate un exemplar pentru debitori si creditori.

Publicaţia de vanzare s-a afişat astăzi 03.03.2017, la sediul B.E.J. „Grigore Nicolae”.

EXECUTOR JUDECATORESC,

Grigore Nicolae