S.C. “CONT – EXPERT” S.A. Bacău 

<consultanţă> <evaluări > <expertize>                     

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 ,

Registrul Comerţului : J 04 / 589/ 1992 , CIF: RO 948655 , Capital social:  94.380 lei

Conturi bancare: Banca Transilvania   RO88 BTRL RONC RT04 9491 3801

: Trezoreria Bacău RO60 TREZ 0615 069X XX00 0679

http://www.contexpertbacau.ro, email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel. 0234 542222; Fax 0374 095355; Tel mobil:  0744 390048

Nr.  17 / 11.04.2022

CONVOCATOR

Administratorul unic al societății CONT – EXPERT SA, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr.102, cod poştal 600269, J04/589/1992, CIF  RO 948655, capital social  94.380 lei,  Tel. 0234.542222; Fax 0374.095355, email: contexpert.bacau@gmail.com; convoacă, în conformitate cu prevederile art.117, 119 și următoarele, Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor – AGEA pentru data de 25.05.2022, ora 10:00, la sediul social din Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102. La adunare sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 18.05.2022.

Ordinea de zi:

1.Aprobarea dizolvării și lichidării în scopul radierii societății Cont – Expert SA Bacău în conformitate cu art.227 din Legea nr.31/1990, modificată și completată, și cu dispozițiile actului constitutiv.

  1. Numirea ca lichidator pentru realizarea procedurilor de lichidăre și radiere a C.I.I. Barbu Toader, practician în insolvență membru UNPIR, cu nr.matricol 1B0085, din loc.Bogdan Vodă, com.Săuncești, Calea Romanului, nr.9, jud.Bacău.
  2. Aprobarea datei de 10.06.2022 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărei se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.
  3. Împuternicirea acționarului Cobzaru Radu Nicolae, legitimat cu CI seria ZC nr.564775, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitate a hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului.

Acţionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri speciale a cărei semnatură să fie legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de către un avocat, conform dispoziţiilor legale. Procura speciala se depune la sediul societăţii până la data de 20.05.2022.

În cazul în care la data de 25.05.2022 nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării în condiţiile legii, următoarea adunare generală extraordinară a acţionarilor va avea loc la data de 26.05.2022, ora 10:00 în locul indicat pentru prima convocare.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul social sau prin email.

ADMINISTRATOR UNIC Cobzaru Mihai